Vergoedingsregeling

Dyslexie Collectief > Aanmelden > Uitleg vergoedingsregeling

 

Wat is het?

Onder bepaalde voorwaarden worden de kosten van het onderzoek en/of de begeleiding vergoed door de gemeente waarin uw kind woonachtig is. De criteria zijn opgesteld als richtlijn voor het onderwijs en de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk onterechte verwijzingen plaatsvinden.

Voldoet niet aan de criteria

Wat gebeurt er dan?

In sommige gevallen kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van erfelijke aanleg en al zeer vroeg optredende signalen van ernstige lees-/spellingsproblemen. Kinderen die niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling, kunnen alsnog worden aangemeld voor dyslexieonderzoek of -begeleiding. Bekostiging vindt dan plaats door ouders en/of school.

De voorwaarden

Criterium 1:

Leeftijd

 

De vergoedingsregeling geldt voor kinderen in het basisonderwijs van 7 tot en met 12 jaar oud. Bij de start van het onderzoeks- of behandeltraject is het kind tussen de 7 en 12 jaar oud.

Criterium 2:

Ernstige leesproblemen 

 

Onder ernstig wordt verstaan: op drie achtereenvolgende meetmomenten worden E of V-(min) scores op technische leesvaardigheid (DMT) behaald. Of drie achtereenvolgende D of V scores op technische leesvaardigheid (DMT) én E of V-(min) scores op spellingvaardigheid (Cito-Spelling). Alléén spellingsproblemen zijn onvoldoende om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg.

Criterium 3:

Didactische resistentie

 
De lees- en spellingsproblemen blijven bestaan, ondanks twee periodes van 10-12 weken intensieve begeleiding op school. In de begeleiding is gebruik gemaakt van effectieve interventies op zorgniveau 2 en 3 (zoals vermeld in Protocollen Leesproblemen en Dyslexie). De inhoud, voortgang en evaluatie van de hulp is vastgelegd in handelings- of groepsplannen.

Criterium 4:

Co-morbiditeit

 
Een kind komt in aanmerking voor de vergoedingsregeling, indien de bijkomende problematiek (zoals ADHD of autisme) niet de boventoon voert. Als de bijkomende stoornis wel de boventoon voert en een belemmering kan zijn voor de diagnostiek of behandeling, wordt geadviseerd om eerst de bijkomende stoornis te behandelen.

Meer informatie

Lees meer over de vergoedingsregeling in het Landelijke Protocol Leesproblemen en Dyslexie (pdf).

> Bij vragen kan contact worden opgenomen met het Dyslexie Collectief.