Contact

Hoofdvestiging DC

Staten Bolwerk 60
2011 MN Haarlem
T: 023 576 2552

Voor vragen: info@pedagogencollectief.nl

Voor aanmeldingen: dyslexie@pedagogencollectief.nl  

meer lezen

Behandeling dyslexie

Het Dyslexie Collectief biedt dyslexiebehandelingen aan voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Alhoewel het Dyslexie Collectief uit meerdere verschillende praktijken bestaat, wordt er behandeld vanuit één gedeelde visie. Daarnaast kan er ook een particulier traject gestart worden, wanneer er sprake is van dyslexie, maar wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor een vergoede behandeling. In overleg met de behandelaar wordt dan bekeken wat de achterstanden zijn, hoe hieraan gewerkt kan worden en of het zal gaan om een kort of een langer behandeltraject.
Dit kan ook gericht op spelling of begrijpend lezen zijn.

Doel van de behandeling

Het doel van een dyslexiebehandeling is om een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen en spellen passend bij de leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief te bereiken. Het doel van de behandeling kan mede beïnvloed worden door de ernst van de geconstateerde stoornis(sen) en eventueel bijkomende problemen die gaandeweg de behandeling naar voren komen. Daarnaast is het adequaat leren omgaan met de handicap die dyslexie is, een belangrijk doel van de behandeling.

Het kind staat centraal 

Het Dyslexie Collectief werkt vanuit de ortho-didactische benadering en stelt daarbij het individuele kind centraal. Het gaat om het zicht krijgen op het kind met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen in combinatie met omgevingsfactoren. De dyslexiebehandeling bestaat niet uit een standaardaanpak. Dyslexiebehandeling vanuit het Dyslexie Collectief is maatwerk op basis van een effectieve theorie over de aanpak van lees- en spellingsproblemen en het motiveren voor (het volhouden van) de behandeling. Het is belangrijk dat een kind het eigen probleem reëel gaat inschatten, zelf doelen kan stellen en gemotiveerd is om aan de oplossing te werken. Succeservaringen versterken het zelfvertrouwen. In de behandeling staat het model van directe instructie op de taak centraal. Een effectieve instructie, een passende feedback met daarbij veel oefenen zijn de elementen van een succesvolle behandeling.

Opbouw in modules

De behandeling is op een systematische manier opgebouwd en bestaat uit verschillende modules.
In de behandeling zal uitgebreid aandacht besteed worden aan het lezen en spellen zelf. Ook wordt geoefend met letterkennis en fonologische vaardigheden (klankoefeningen). In iedere behandeling is aandacht voor het klankschema, de klank-letterkoppeling en de spellingsregels. Kinderen met dyslexie hebben hier moeite mee en daarom worden de regels systematisch en gestructureerd aangeboden en ingeoefend. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de op school gehanteerde methodes en terminologie.

In aanvulling op deze gestructureerde methodiek wordt het decoderen van woorden en de directe woordherkenning getraind. In ieder behandeltraject wordt het leesbegrip en het omgaan met teksten gehanteerd. Daarnaast vormt de leesmotivatie een belangrijk aandachtspunt.

Regelmatig oefenen

Omdat veelvuldige herhaling en oefening belangrijk is, wordt gebruik gemaakt van herhalingsoefeningen thuis en op school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende remediërende leesmethodes, al dan niet gecombineerd met computerprogramma's en ICT-materialen.

Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind

In de behandeling wordt ook ruimte vrij gemaakt voor psycho-educatie, dat wil zeggen de uitleg van wat dyslexie inhoudt en de emotionele beleving van het kind en de ouders bij deze leerstoornis. Het doel hiervan is dat het kind (en de ouders) er goed mee leren omgaan. Dat is niet iets dat uitsluitend aan het begin van de behandeling plaats vindt , maar ook tijdens het traject en zeker bij afronding ervan.

Samenwerking met school

Het slagen van een behandeltraject is nauw gekoppeld aan een goede samenwerking met school. Vanuit het Dyslexie Collectief wordt veel waarde gehecht aan regelmatig overleg met school. Bij het begin van de behandeling vindt een startgesprek plaats op school, om de drie maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats en bij de afronding zal bij de evaluatie aan school en ouders geadviseerd worden hoe het geleerde vastgehouden kan worden om terugval te voorkomen.

Contact tussen alle betrokkenen

Het Dyslexie Collectief werkt met een digitaal logboek waar alle betrokkenen rondom een kind deel van uitmaken. De applicatie is via internet overal te gebruiken. De behandelaar houdt de voortgang bij, noteert per keer de bevindingen en het huiswerk. Ouders en leerkracht kunnen vragen stellen of opmerkingen maken. Documenten van allerlei aard kunnen worden toegevoegd. Zo staat alles overzichtelijk op een rij en kan ook de hoofdbehandelaar (op afstand) het behandeltraject volgen waar nodig. Op deze manier kan de hulp zo goed mogelijk worden afgestemd op het kind.